Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu jejich pracovních míst.

  Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele

  dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizací nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel.

Zákoník práce upravuje kromě oblasti předcházení ohrožení života a zdraví (prevence) dále také povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání.

Tzv. technické aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, ale též při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jakož i požadavky odborné a zvláštní odborné způsobilosti a úprava postavení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích jsou pak soustředěny v zákoně č. 309/2006 Sb. a v celé řadě prováděcích právních předpisů k zákoníku práce i k tomuto zvláštnímu zákonu.

Více informací: § 101 až 108 zákoníku práce a zákon č. 309/2006 Sb.

 

Kontrolní činnost

Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení kontrolují Státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty práce (http://www.hyperprace.def/urady-prace/).

Institut technické inspekce Praha (http://www.iti.cz/) vykonává státní odborný dozor na úseku dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.

 
 

Aktuální inzeráty

Software solution ...

dnes | Pardubický kraj

Junior Angular Dev...

dnes | Pardubice

HR Business Partner

dnes | Brno-Královo...

PROCESNÍ SPECIALIS...

dnes | Hlavní město...

SÍŤOVÁ PODPORA-CIS...

dnes | Hlavní město...

APPLICATION DEVELO...

dnes | Středočeský ...

INŽENÝR KVALITY (3...

dnes | Plzeňský kraj

PROGRAMÁTOR SVAŘOV...

dnes | Plzeňský kraj

SPECIALISTA NA PRO...

dnes | Vysočina

ELEKTROMECHANIK

dnes | Ústecký kraj

REFERENT ODBYTU - ...

dnes | Jihočeský kraj

HORIZONTÁŘ - 2 SMĚNY

dnes | Středočeský ...

ROZPOČTÁŘ - DOPRAV...

dnes | Hlavní město...

STROJAŘ - ODDĚLENÍ...

dnes | Ústecký kraj

Všechny inzeráty